Previous
Next

Detekce plynů

Aseko Detekční Systém (ADS)

je určený pro detekci nebezpečných plynů a par v prostředí výroben, kotelen, plynáren, lakoven, mrazíren, skladů, podzemních garáží, komerčních prostor a pod. Systém pomocí čtyřúrovňové ústředny vyhodnocuje proudový signál z až 8 snímačů koncentrace. Ústředna převede signál na reléový výstup 10%, 20%, 40%, 50% z rozsahu snímače.

Příklad
Koncentrace je 10%
rozepne se relé I. – spustí se první stupeň ventilace
Koncentrace je 20%
rozepne se relé II. – spustí se druhý stupeň ventilace
Koncentrace je 40%
rozepne se relé III. – rozsvítí se varovné světelné tabule
Koncentrace je 50%
rozepne se relé IV. – spustí se výstražná siréna

Pomocí konektoru RS485 lze propojit,
až 9 ústředen ASIN ACU s centrálním monitorem ASIN M.
Najednou tak můžete sledovat až 72 snímačů.
Výstupem RS485 lze ústřednu integrovat do nadřazeného systému řízení.

Detekované látky

Látky

Amoniak, NH3
Etylen, C2H4
Freon, R134 A, R1234yf
Chlor, Cl2
Kyslík, O2
Metan, CH4 – CNG, zemní plyn
Propan, C3H8 – LPG
Sirovodík, H2S
Vodík, H2

Organické látky

Aceton
Acetylen
Butanol
Dietyleter
Etanol
Etylacetát
Etylen
Metanol
N-Heptan
Pentan
Propanol
Toluen
Xylen

Oxidy

Oxid dusnatý, NO
Oxid uhelnatý, CO
Oxid uhličitý, CO2

Rozsahy senzorů ADS
Přípustné koncentrace
Dolní meze výbušnosti

Provedení snímačů

Snímače pro běžné prostředí IP 20

Snímače jsou určené pro instalaci do běžného prostředí. Vyznačují se snadnou montáží a údržbou.
Konstrukce snímače umožňuje provádět kalibrace výměnným způsobem.

Krytí: IP20
Pracovní teplota: 0 až +40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Snímače se zvýšenou odolností IP 62

Snímače jsou určené pro instalaci do běžného prostředí s vyšším poždavkem na krytí IP.
Snímače je možné opatřit přídavným vytápěním pro použití za nízkých teplot.

Krytí: IP62
Pracovní teplota: 0 až +40°C, s přídavným vytápěním až -40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Snímače Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Snímače jsou určené pro instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex. Pouzdro snímače Ex je robustní, hliníkové, vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací pro Ex II 2G Ex d IIB T6 Gb.

Krytí: IP60
Pracovní teplota: 0 až +40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Nástěnné snímače s nasáváním

Jsou osazeny elektrochemickými, případně katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují standardní proudový signál 4-20 mA, který je přímo úměrný měřené koncentraci. Jsou vybaveny nasáváním měřené atmosféry. Mohou být doplněny o funkce ASIN ACU. Mohou měřit jednu nebo dvě složky nasávané atmosféry.

Krytí: IP20
Pracovní teplota: 0 až +40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Druhy senzorů

Elektrochemické senzory GTE

se v podstatě chovají jako palivové články, v nichž na pracovní elektrodě jsou molekuly detekované látky oxidovány nebo redukovány a na opačné elektrodě dochází podle typu reakce ke spotřebě nebo vývoji kyslíku. Jejich hlavní předností je vysoká citlivost, vynikající selektivita a lineární závislost odezvy na koncentraci. Nevýhodou je jejich kratší životnost, která se v průměru pohybuje kolem dvou let.

Infračervené senzory GTO

fungují na principu nedisperzní infračervené spektroskopie a na rozdíl od dříve uvedených typů jsou využitelné ve velmi širokém rozsahu koncentrací.

Katalytické senzory GTC

spalují detekovanou složku na katalyzátoru, naneseném na povrchu platinového drátku, který reaguje na změnu teploty a tím i koncentrace změnou elektrického odporu. Tyto senzory reagují na všechny spalitelné látky a jsou použitelné pouze pro měření ve vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku.

Detekční systém pro garáže

Pro detekci oxidu uhelnatého v podzemních garážích nabízíme dvě možná řešení – dvouúrovňovou detekci podle dosud platné ČSN 736058 a čtyřúrovňovou detekci vycházející z požadavků norem EU.
Kromě snímačů oxidu uhelnatého nabízíme také snímače LPG a oxidů dusíku.
Jako doplňkové prvky systému nabízíme sirénu a světelné výstražné tabule.

Prvky detekčního systému

ASIN ACU ústředna detekčního systému
GTE Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm
GTC Metan, CH4, (CNG) 0-2,5%
GTC Propan, C3H8, (LPG) 0-1,0%
Napájecí zdroj 24V / 60W
Výstražná siréna
Světelná tabule
Snímač zaplavení

Způsob použití detekčního systému ve stavbě

Detekční systém pro kotelny

Detekční systém ADS poskytuje kompletní zabezpečení kotelny, tj. detekci úniku topného plynu (zemní plyn nebo propan-butan), ale i detekci hygienicky nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého a dále detekci vzniku havarijní teploty a zaplavení kotelny. Jako doplňky systému nabízíme sirénu a světelné výstražné nápisy.

Prvky detekčního systému

ASIN ACU ústředna detekčního systému
GTC Metan, CH4, (CNG) 0-2,5%
GTC Propan, C3H8, (LPG) 0-1,0%
GTE Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm
Napájecí zdroj 24V / 60W
Výstražná siréna
Světelná tabule
Světelná tabule
Snímač zaplavení
Snímač teploty

Způsob použití detekčního systému ve stavbě

KALIBRACE A SERVIS

Pro objednání kalibrace, záručního nebo pozáručního servisu zařízení ASEKO využijte náš systém pro servis.

ke stažení

Odkaz se otevře na nové kartě.